Na prvom zasadnutí sa zišla Koordinačná komisia k Akčnému plánu

V priestoroch Úradu vlády sa dnes, 27. februára 2017,  uskutočnilo prvé zasadnutie Koordinačnej komisie na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. Koordinačnú skupinu zriadil László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny k 15. decembru 2016. Zúčastnení boli informovaní o prioritách Akčného plánu  a prediskutovali návrh postupu pri plnení úloh. S týmto cieľom budú vytvorené pracovné podskupiny, ktoré budú koordinovať plnenie úloh v rámci siedmych operačných cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na oblasť menšinovej legislatívy, kultúry, školstva, používania jazykov národnostných menšín, participácie, zlepšenia informovanosti o menšinách, ako aj výskumov v tejto oblasti.

21914