Odborné terminologické slovníky v jazykoch národnostných menšín

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 7a ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov  poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri vykonávaní jazykového zákona. V predmetnej oblasti Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny zabezpečuje starostlivosť o odbornú terminológiu v jazykoch národnostných menšín, najmä prípravou odborných terminologických slovníkov v jazykoch národnostných menšín.
 
Odborné terminologické slovníky majú slúžiť na zjednodušenie, uľahčenie a zefektívnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku. Určené sú predovšetkým zamestnancom orgánov verejnej správy, ktorí v každodennej komunikácii využívajú jazyky národnostných menšín, ďalej pre tlmočníkov a prekladateľov, ktorí pracujú s odbornými textami z oblasti verejnej správy, ako aj pre občanov, ktorí pri vybavovaní svojich vecí potrebujú používať odborné terminologické výrazy v menšinových jazykoch.
 
Pre vypracovanie terminologických slovníkov bol vytvorený terminologický rámec v štátnom jazyku, ktorý bol prerokovaný všetkými dotknutými rezortmi a predstavuje databázu najfrekventovanejších výrazov a fráz z vybraných oblastí štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky.
 
Doterajšie terminologické slovníky pre maďarský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk vypracovali uznávaní odborníci, ktorí pôsobia ako právnici a jazykovedci v uvedených jazykoch:
 
MAĎARSKÝ JAZYK:
Csaba Cúth                           
 Mgr. Ákos Horony                                     
 JUDr. Marta Kamonczová                 
 PhDr. Gizella Szabómihály               
  
RÓMSKY JAZYK:
 PaedDr. Stanislav Cina          
 Mgr. Štefan Kaliáš                 
Mgr. Milan Samko, PhD.         
 PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.
 + Mgr. Matej Adam (korektúra)       
  
RUSÍNSKY JAZYK:
 Mgr. Alena Blichová, PhD.               
 Mgr. Martin Dufala                          
 JUDr. Bohuslav Harviľák         
 Mgr. Jarmila Miková            
 
UKRAJINSKÝ JAZYK:
prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
JUDr. Roman Dohovič
PhDr. Štefan Uraz 
 
Slovenské časti odborných terminologických slovníkov prešli jazykovou korektúrou pána PaedDr. Mateja Považaja, CSc.

Slovníky:

8683