Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

v znení neskorších dodatkov
 
 Čl. 1
Základné ustanovenia
 
1) Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad“), ktorý sa vydáva na základe čl. 7 ods. 2 štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „štatút splnomocnenca“).
 
2) Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Organizačným poriadkom Úradu vlády Slovenskej republiky a  štatútom splnomocnenca upravuje postavenie úradu, jeho vnútornú organizačnú štruktúru a podrobnejšie vymedzuje rozsah úloh, vzájomné vzťahy organizačných útvarov a pracovné pozície úradu.
 
 
Čl. 2
Postavenie úradu
 
1) Úrad je zriadený na základe štatútu splnomocnenca na zabezpečenie činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.
 
2) Na čele úradu je splnomocnenec, alebo osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej spolu aj ako „splnomocnenec“) ktorý riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť úradu.
 
3) Úrad je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa čl. 7 ods. 1 štatútu splnomocnenca. Zamestnanci úradu sú v štátnozamestnaneckom pomere alebo v pracovnoprávnom pomere k úradu vlády.                                    
 

Čl. 3
Organizačné členenie a pôsobnosť úradu

1) Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny je na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny zriadená Kancelária Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „kancelária“).

2) Kancelária pri výkone svojej činnosti najmä:
a) prijíma, rozdeľuje písomnosti, administratívne vybavuje korešpondenciu úradu a koordinuje program splnomocnenca,
b) spolupracuje pri výkone svojej činnosti s inými útvarmi úradu vlády, inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, mimovládnym sektorom a inými subjektmi,
c) zabezpečuje komunikáciu splnomocnenca s médiami prostredníctvom tlačového odboru úradu vlády,
d) zodpovedá za komplexnú prípravu domácich i zahraničných ciest splnomocnenca prostredníctvom odboru protokolu úradu vlády,
e) odborne zabezpečuje participáciu národnostných menšín na riešení vecí, ktoré sa ich týkajú na národnej úrovni, v tejto súvislosti plní úlohy sekretariátu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), pripravuje odborné stanoviská a návrhy dokumentov súvisiacich s výborom, organizuje konzultácie a otvorené pracovné stretnutia s príslušníkmi národnostných menšín,
f) skúma a analyzuje právne otázky národnostnej politiky v Slovenskej republike, medzinárodné aspekty národnostnej politiky, vzťah národnostnej politiky a regionálneho rozvoja a súvisiace sociálno-ekonomické otázky, vplyvy národnostnej politiky na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti školstva, zdravotníctva a na trhu práce,
g) pripravuje koncepčné materiály v zmysle čl. 4 ods. 2 štatútu splnomocnenca,
h) vypracúva návrh legislatívnych opatrení v oblasti ochrany a podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry národnostných menšín v spolupráci so sekciou vládnej legislatívy úradu vlády,
i) spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín a pri tvorbe súvisiacich legislatívnych a nelegislatívnych opatrení,
j) monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje dodržiavanie práv príslušníkov národnostných menšín; v tejto súvislosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej samosprávy, mimovládnym sektorom a ďalšími subjektmi,
k) koordinuje prípravu správy podľa čl. 4 ods. 1 bod 1. štatútu splnomocnenca, ako aj prípravu podkladov správ o plnení medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
l) pripravuje odborné stanoviská a vybavuje individuálne podania v súvislosti s postavením a právami príslušníkov národnostných menšín v spolupráci so sekciou vládnej legislatívy úradu vlády,
m) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, najmä s Radou Európy, OBSE a OSN, ako aj so zahraničnými inštitúciami činnými v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín a kultúry a vzdelávania národnostných menšín prostredníctvom odboru protokolu úradu vlády,
n) vykonáva činnosti spojené s členstvom v Slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre záležitosti menšín a v Slovensko-ukrajinskej zmiešanej komisii pre záležitosti menšín,
o) zabezpečuje prípravu materiálov na schôdze vlády a zasadania poradných orgánov vlády, ak sa ich splnomocnenec zúčastní a prípravu odborných posudkov k nim,
p) skúma a analyzuje právne otázky národnostnej kultúry v Slovenskej republike a medzinárodné súvislosti národnostnej kultúry,
q) vypracúva model financovania národnostnej kultúry v Slovenskej republike v rámci schváleného rozpočtu,
r) monitoruje činnosť kultúrnych inštitúcií národnostných menšín a spolupracuje s nimi,
s) sleduje a analyzuje činnosť divadiel, tanečných umeleckých telies, múzeí, galérií, knižníc, iných inštitúcií, zväzov, spolkov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry národnostných menšín a spolupracuje s nimi,
t) sleduje a analyzuje činnosť periodickej a neperiodickej tlače, ako aj internetových médií a filmovú tvorbu národnostných menšín,
u) monitoruje a analyzuje činnosť inštitúcií v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania v jazykoch národnostných menšín a spolupracuje s nimi,
v) analyzuje aktivity subjektov národnostných menšín vrátane zabezpečenia a elektronického spracovania štatistického zisťovania NM (ÚV SR) 1-01 na monitorovanie plnenia záväzkov, ktoré pre SR vyplývajú z prijatých medzinárodných dokumentov RE a EÚ,
w) pôsobí ako sekretariát programu a dotačnej schémy pre podporu kultúrnych, vzdelávacích, výskumných a osvetových aktivít národnostných menšín, v rámci tejto činnosti najmä zabezpečuje prípravu výziev, metodické semináre pre žiadateľov k novým výzvam, registráciu a následnú administráciu žiadostí, administratívne a technické podmienky na činnosť odborných hodnotiacich komisií, monitorovanie a následné hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti schválených projektov a programov.
 
 
Čl. 4
Účinnosť


Tento organizačný poriadok nadobúda  platnosť  dňom podpisu  vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a účinnosť dňa 28. júna 2013.
Dodatok č. 1 k tomuto organizačnému poriadku nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2014.
 
Čl.5
Zrušovacie ustanovenie
 
Zrušuje sa Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny zo dňa 3. septembra 2012.
 
 
 V Bratislave, dňa 28. marca 2014
                                                                         
 
 
                                                                 Igor Federič
                                                          vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky