Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny rokoval s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny uskutočnil pracovné stretnutie v Štátnom pedagogickom ústave. Cieľom spoločného stretnutia s jeho riaditeľom doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. bola výmena informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva. Spoločná diskusia bola venovaná pripravovanej koncepcii národnostného školstva, možnostiam inovácií štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov pre školy vyučovacím jazykom národnostných menšín. K ďalším témam diskusie patrili naliehavé otázky absencie učebníc pre tieto školy, ako aj otázky používania jazykov národnostných menšín v nadväznosti na vedenie pedagogickej dokumentácie v týchto školách. V závere stretnutia sa obe strany dohodli na úzkej spolupráci v oblasti menšinového školstva, ktoré je v agende oboch inštitúcií.

20793