Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny pokračoval v sérií pracovných stretnutí k otázkam zlepšenia možností používania jazykov národnostných menšín v praxi

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 14. marca 2017 stretol s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj s vedením Finančného riaditeľstva SR k otázkam zlepšenia možností používania jazykov národnostných menšín v praxi. Cieľom oboch stretnutí bolo prerokovanie záverov a odporúčaní Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 -2016, v rámci ktorej boli identifikované nedostatky v oblasti používania jazykov národnostných menšín v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, daňových a colných úradoch. Diskusia na oboch pracovných stretnutiach viedla k vzájomnej dohode zúčastnených na postupe pri zlepšovaní podmienok používania jazykov národnostných menšín a dostupnosti príslušných služieb v praxi. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude  poskytovať v rámci tohto procesu súčinnosť, ako aj odbornú a metodickú pomoc.

22009