Stanovisko Lászlóa Bukovszkeho, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny k reportáži odvysielanej v televízii TA3

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vyjadruje znepokojenie v súvislosti reportážou pod názvom Najväčší rómsky festival možno zanikne, dôvodom sú financie, ktorú včera odvysielala TA3. Reportáž obsahovala skreslené a nekorektné informácie o procese hodnotenia projektov v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín, gestorom ktorého je splnomocnenec. O podporení či nepodporení projektu ktorejkoľvek národnostnej menšiny, ako aj o výške podpory rozhodujú členovia komisie. Úlohou komisie je vyhodnocovať projekty uchádzajúce sa poskytnutie dotácie podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre program a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, navrhovať projekty podporiť alebo nepodporiť, ako aj navrhovať výšku podpory projektov. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každý projekt žiadosti jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa (anonymne) formou bodového hodnotenia, hlasovaním.  Zároveň je potrebné uviesť, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Zverejnenie reportáže ešte pred ukončením práce 13 člennej komisie pre rómsku národnostnú menšinu, ktorá od 28. februára 2017 posudzovala projekty, možno považovať za snahu vyvíjať nekorektný nátlak na prácu komisie.

21955