Metodická a odborná pomoc

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín Úrad vlády SR poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní zákona v spolupráci úradom splnomocnenca.


Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 10/2019 z 9. januára 2019 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018 vydal nasledovné metodické usmernenie:

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR podľa bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 24/2021 z 13. januára 2021 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 – 2020 vydal nasledovné metodické usmernenie:

8447

Dátum poslednej aktualizácie: 12.07.2021