Správy a koncepčné materiály

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín
podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostnémenšiny.

Sumarizuje doterajší vývoj v jednotlivých oblastiach dodržiavania práv príslušníkov národnostných menšín, pomenúva oblasti, v ktorých nastal progres, ako aj tie, v ktorých zatiaľ pretrvávajú rezervy či nedostatky.
Správa o stave používania jazykov národnostných menšín

Sumarizuje vnútroštátny legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike, mapuje proces a výsledky implementácie medzinárodnoprávneho rámca ochrany menšinových jazykov v Slovenskej republike, ako aj aktuálny vývoj v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia používania jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike a plnenie povinností a uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.


Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Hodnotiace správy (2012-2016) podľa čl. 3 písm. f), g) a h) štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.


Hodnotiaca správa podľa čl. 3 písm. f) Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Za roky 2017-2018
Za rok 2016 Za rok 2015 Za rok 2014 Za rok 2013 Za rok 2012 15946

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021