Vyhlásenie ku dňu holokaustu

Na Slovensku si každoročne pripomíname 9. septembra Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, kedy v roku 1941 vydala vláda slovenského vojnového štátu tzv. Židovský kódex. Ide o úpravu právneho postavenia Židov, ktoré obmedzovalo ich osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva, ďalej majetkovoprávne postavenie Židov a prevod židovského majetku do nežidovského vlastníctva. Nariadenie vlády vojnovej Slovenskej republiky č. 198/1941  Sl. z. vychádzalo z antisemitských noriem inšpirovaných a prevzatých z tzv. Norimberských zákonov nacistického Nemecka z roku 1935. Protižidovské opatrenia hrubo popierajúce základné ľudské práva vyvrcholili deportáciami židovských občanov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Práve prijatie týchto neľudských opatrení musí zostať stále aktuálnym mementom, že antisemitizmu či akákoľvek nenávisť na základe skupinových charakteristík môže viesť k osudným dôsledkom.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny si so všetkou dôstojnosťou a pietou spomína na všetky obete týchto tragických udalostí druhej svetovej vojny. V tejto súvislosti sa úrad splnomocnenca otvorene stavia proti všetkým formám a prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, a tiež odmieta ľahostajnosť a nevšímavosť spoločnosti voči pokusom o bagatelizáciu či otvorenú dezinterpretáciu holokaustu, čo zároveň rázne odmieta.
 
Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, dnes o 14.30 h zúčastní pietnej spomienky a kladenia vencov pri pomníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave.
 

22700