Do výboru boli zvolení chýbajúci náhradníci

Po zániku členstva dvoch náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu (1 náhradník) a za nemeckú národnostnú menšinu (1 náhradník) sa v pondelok 5. októbra 2020 v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny za účasti notára uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie výboru, na ktorom zástupcovia národnostných organizácií zvolili náhradníkov výboru.

Na priebeh zhromaždenia dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia a zástupkyne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR – Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Za náhradníkov členov výboru boli zvolení:

za rómsku národnostnú menšinu:
Marek Rigó

za nemeckú národnostnú menšinu:
Erika Kőnig

Všetkých zvolených kandidátov oficiálne vymenuje za náhradníkov členov výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky.

27939