Výbor víta iniciatívu, vďaka ktorej budú môcť menšiny žiadať peniaze na vlastnú prevádzku

Decembrové zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny sa uskutočnilo v online režime. Účastníci sa zaoberali hlavne otázkami týkajúcimi sa financovania menšinovej kultúry.

Výbor schválil Hodnotiacu správu o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020 a požiadal predsedu Výboru, aby  schválený dokument predložil Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Materiál pripravili zástupcovia jednotlivých národnostných menšín a odzrkadľuje ich pohľad na vývoj menšinových práv. Materiál nie je kompletný, keďže ani po niekoľkých urgenciách úradu splnomocnenca nebola maďarská časť hodnotiacej správy o národnostnom školstve dodaná.

Búrlivú diskusiu vyvolala informácia o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Riaditeľka fondu Alena Kotvanová informovala, že celkovo je k 1. 12. 2021 podpísaných 1298 (87,53 %) zmlúv v sume 7 010 889 eur (86,83 %) a z toho vyplatených 1198 (80,78 %) zmlúv v sume 6 441 911 eur (79,78  %) z celkového počtu 1483 zmlúv a z celkovej sumy dotácie 8 074 699 eur k výzvam č. 1 – 4/2021. Riaditeľka pripustila, že priebežné údaje o podpornej činnosti fondu v tomto roku svedčia o značnom meškaní plnenia tejto najvýznamnejšej zo zákonných úloh fondu, keďže takéto meškanie nebolo zaznamenané ani v minulom roku, ktorý bol poznačený opatreniami proti pandémii.

Členovia Výboru kritizovali výkonnosť fondu a požadovali do budúcnosti nastaviť parametre, ktoré zaručia včasné vyplácanie dotácií. Na konci diskusie člen Výboru Ábel Ravasz predložil pozmeňujúci návrh k zákonu o Kultminor, ktorý by Fondu umožňoval podporovať chod a prevádzku menšinových kultúrnych organizácií. Momentálne môže Fond podporovať konkrétne projekty, avšak možnosť finančne podporiť chod a prevádzku kultúrnych organizácií neexistuje. Viacerí členovia návrh privítali, ale niektorí poukazovali aj na možné riziká tejto zmeny. Navrhli ďalšie konzultácie, pri ktorých sa vyjasnia možnosti uchádzania sa o spomínané finančné prostriedky.

Výbor sa ďalej oboznámil s informáciou Ľudmily Ivančíkovej, generálnej riaditeľky Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu o spracovaní výsledkov sčítania obyvateľstva. Štatistický úrad očakáva, že prvé výsledky sčítania budú známe v decembri, zatiaľ sa ale nerozhodlo, kedy budú základné údaje prezentované verejnosti. V roku 2022 sa postupne zverejnia rozšírené údaje.  V súvislosti s touto informáciou Výbor uložil predsedovi Výboru zriadiť pracovnú skupinu na vypracovanie interpretačných rámcov výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcich sa národnosti, ďalšej národnosti a materinského jazyka obyvateľov.

Predseda Výboru László Bukovszky v závere informoval, že vypracoval východiská na zavedenie jazykov národnostných menšín v úradnom styku v digitálnom prostredí. V nadväznosti na uvedenú požiadavku MIRRI vypracovalo rámcové finančné odhady doplnenia jazykových mutácií. Ďalej poskytol podrobnú informáciu o pripomienkach k viacerým legislatívnym a nelegislatívnym návrhom ústredných orgánov štátnej správy s priamym alebo nepriamym dopadom na práva národnostných menšín. 
29013