Územná pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín a používanie

 V októbrovom čísle Obecných novín (Obecné noviny č. 41, 13.10.2011, strana 3) sme Vás informovali o podstatných zmenách, ktoré priniesla novela zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o jazykoch menšín“). V nadväznosti na túto informáciu chceme poskytnúť čitateľom Obecných novín podrobnejší výklad k tým ustanoveniam zákona o jazykoch menšín, ktoré aplikuje územná samospráva pri svojej každodennej činnosti. Týmto článkom sa teda odštartuje séria príspevkov v téme aplikácia zákona o jazykoch menšín. Ako prvú tému nastoľujeme otázky súvisiace s územnou pôsobnosťou zákona o jazykoch menšín a otázky týkajúce sa používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku. 
Zákon o jazykoch menšín ako všeobecne záväzný právny predpis je platný a účinný na celom území Slovenskej republiky. Väčšina ustanovení zákona o jazykoch menšín je však koncipovaná tak, že sa vzťahujú iba na obce určené v zákone. Tieto ustanovenia zákona majú tzv. obmedzenú územnú pôsobnosť, a platia len pre obce, ktoré sú uvedené na zozname ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva (nariadenie nájdete aj tu: http://www.vicepremier.sk/oznacenie-obci/). Tento zoznam bol zostavený na základe údajov zo sčítania obyvateľov v roku 1991. Hoci uvedené pravidlo znie veľmi jednoducho – pre určenie územnej pôsobnosti tých ktorých ustanovení zákona o jazykoch menšín stačí preveriť, či obec na zozname je alebo nie je –, v praxi sa často stretávame s nesprávnym výkladom územnej pôsobnosti zákona. K nesprávnemu výkladu dochádza práve preto, lebo zákon o jazykoch menšín vo svojich ustanoveniach s obmedzenou územnou pôsobnosťou odkazuje na § 2 ods. 1 zákona, kde sa hovorí o 15%-nej hranici. Je však potrebné poznať prechodné ustanovenia zákona o jazykoch menšín, a to § 7c ods. 1 a 2, podľa ktorých aj po novelizácii zákona platí zoznam uvedený v spomínanom nariadení vlády SR č. 221/1999 Z. z.,  ktorý môže byť doplnený o nové obce až v roku 2021 a vymazať obce z tohto zoznamu je možné najskôr až v roku 2031.  
Zámerom zákonodarcu pri prijatí samotného zákona ako aj jeho novely bolo uznať a oceniť význam materinského jazyka občanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine ako prejav kultúrneho bohatstva štátu. Používať materinský jazyk v čo najväčšej miere a na úrovni čo najviac prislúchajúcej úrovni používania štátneho jazyka je nielen právom príslušníkov národnostných menšín, ale je základom pre zachovanie ich identity. Práve preto je nesmierne dôležitou oblasťou používania jazykov národnostných menšín ústny a písomný úradný styk. Pri aplikácii zákona o jazykoch menšín v súvislosti s používaním menšinových jazykov v úradnom styku je potrebné rozlišovať medzi obcami, ktoré sú a ktoré nie sú uvedené na zozname ustanovenom nariadením vlády SR č. 221/1999 Z. z., teda zadefinovať miesto komunikácie. Takisto sú rozhodujúce aj strany komunikácie, nakoľko nositeľom jazykových práv je podľa zákona o jazykoch menšín vždy iba občan Slovenskej republiky, ktorý je príslušníkom národnostnej menšiny, pričom nie je rozhodujúce, či takýto občan má alebo nemá trvalý pobyt v obci, kde prebieha komunikácia. Druhou stranou komunikácie, teda nositeľom povinností pri používaní jazyka v úradnom styku môže byť vždy iba orgán miestnej štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo územnou samosprávou zriadená právnická osoba (ďalej len „orgán verejnej správy“). Zákon o jazykoch  menšín sa teda nevzťahuje napríklad na súdy Slovenskej republiky alebo na ústredné orgány štátnej správy.
Prakticky to znamená, že pre používanie jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku pred orgánom verejnej správy 
  1. v obci, ktorá sa na zozname ustanovenom nariadením vlády SR č. 221/1999 Z. z. nenachádza,platí, že občan Slovenskej republiky, ktorý je príslušníkom národnostnej menšiny má právo v tejto obci používať jazyk menšiny len pri ústnej komunikácii, a len za predpokladu, že s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na konaní súhlasia (tu prichádza do úvahy používanie všetkých deviatich menšinových jazykov uvedených v §1 ods. 2 zákona o jazykoch menšín);
  2. v obci, ktorá sa na zozname ustanovenom nariadením vlády SR č. 221/1999 Z. z nachádza,platí, že občan Slovenskej republiky, ktorý je príslušníkom národnostnej menšiny má právo v tejto obci používať jazyk menšiny v ústnom aj písomnom úradnom styku vrátane predkladania písomných listinných dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy je povinný postupovať v zmysle zákona o jazykoch menšín (tu prichádza do úvahy použitie len piatich menšinových jazykov, a to maďarského, rómskeho, rusínského, ukrajinského a nemeckého jazyka).
V prípade opísanom v písmene b) vznikajú obciam v rámci výkonu prenesenej štátnej správy a územnej samosprávy nasledovné povinnosti:
  1. povinnosť poskytnúť odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie,
  2. povinnosť vydať rozhodnutie v správnom konaní okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny, ak o to občan požiada alebo ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny,
  3. povinnosť poskytnúť úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie občana dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.
Obce sú povinné zabezpečiť splnenie týchto povinností  do 30. júna 2012. V rámci tejto prípravy majú možnosť obrátiť sa na podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny so žiadosťou o poskytnutie odbornej alebo metodickej pomoci. Vaše otázky a podnety môžete adresovať na: Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia národnostných menšín, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, telefón: 02/57 295 619. e‑mail: petra.zavacka@vlada.gov.sk.
V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať problematikou používania označení v jazyku menšín – označenia obcí, označenia orgánov verejnej správy a iné.
8450