Ako sa pripravovala Metodika Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

V uplynulých dňoch téma sčítania obyvateľov v roku 2021 dostala v médiách nezaslúžený podtón. Z otázky zisťovania etnicity sa stala politická téma necelým mesiac pred začatím samotného procesu. Ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny bol som zodpovedný za niektoré procesy, a odsudzujem spolitizovanie tejto témy a vyzývam všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za úspešný priebeh sčítania, aby skončili so svojimi destabilizačnými aktivitami. Okrem niekoľkých účelových, falošných vyjadrení sa rozšírila fáma, že príprava otázky o zistení etnicity bola šitá horúcou ihlou, bez účasti menšinových odborníkov a bez verejnej diskusie.

Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny participoval v rámci expertného tímu od roku 2016 na príprave Národného akčného plánu SODB 2021, ktorý schválila vláda 1. 3. 2017.
Akčný plán definoval okrem iných aj strategický cieľ venovať zvýšenú pozornosť osobitným skupinám, ktorých sčítanie si vyžiada špecifický prístup, pričom k týmto skupinám patrili okrem iných aj obyvatelia z hľadiska príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk. Na tento cieľ nadväzovala úloha pripraviť metodiku sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku, pričom indikátorom plnenia bolo tak zriadenie expertnej pracovnej skupiny, ako aj príprava samotnej metodiky.

ÚSVNM v súčinnosti so Štatistickým úradom SR konštituoval predmetnú skupinu, do ktorej nominovali členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny menšinových odborníkov na danú problematiku. V pracovnej skupine, ktorá mala celkovo 11 členov, pracovali aj zástupcovia relevantných ústredných štátnych orgánov. Len v priebehu roka 2018 sa pracovná skupina zišla 6 krát, pričom na zasadnutie boli prizývaní aj odborníci zo zahraničia, a to on-line formou. Výsledkom práce bol súbor expertíz v oblasti legislatívy, medzinárodných odporúčaní, aktuálnej praxe v okolitých krajinách, ako aj výsledkov fókusovej skupiny, ktorou sa testovalo nové inovatívne riešenie. Všetky tieto dokumenty sú dostupné na webovom sídle splnomocnenca: /data/files/7470_metodika-sodb-2021.pdf.

Vychádzajúc z týchto dokumentov bola vytvorená obsiahla Metodika Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 so zreteľom na materinský jazyk obsahujúca závery a návrhy konkrétnych riešení.

Súbežne prebiehala intenzívna komunikácia k sčítaniu z hľadiska príslušnosti k národnosti alebo etniku aj vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny. O tom svedčí skutočnosť, že od roku 2016 sa prakticky na každom výbore najmenej štyri krát do roka rokovalo o príprave SODB 2021, pričom len k Metodike boli do programu štyroch rokovaní VNMES zaradené osobitné body a VNMES k nim prijal tri uznesenia. Celkovo sa touto témou zaoberal VNMES 15 krát, a teda možno povedať, že sa táto téma stala vo výbore najdiskutovanejšou témou tohto obdobia.

Je možné presvedčiť sa o tom na webovom sídle splnomocnenca, kde sú zverejnené zápisnice z rokovaní a všetky prijaté uznesenia.

Ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny konštatujem, že vzniknutá situácia súvislosti s iniciatívou na zmenu otázok na národnosť v sčítacom formulári, znepokojuje zástupcov menšín v tomto volenom poradnom orgáne, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas k neštandardným krokom.


28267