Bukovszky: Plán obnovy nesmie zabudnúť na menšiny

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny podrobne preskúmal nedávno zverejnený Plán obnovy a odolnosti a nazdáva sa, že sa v ňom pozabudlo na menšinové jazykové práva. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky uznáva, že cieľom plánu je obnova Slovenska po koronakríze, ale nazdáva sa, že nemožno opomenúť ani jazykové práva menšín, hlavne v časti digitalizácie služieb verejnej správy. „Vítam, že v častiach o vzdelávaní je obšírne a kvalitne spomenutá aj reforma menšinového školstva, ale pri digitalizácii sa na menšiny pozabudlo“, pripomenul splnomocnenec.

Bukovszky sa listom obrátil na ministra financií Eduarda Hegera a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veroniku Remišovú a upozornil na svoje výhrady. Splnomocnenec sa nazdáva, že svoje pripomienky sú opodstatnené a budú teda akceptované do plánu obnovy.

Pre efektívne presadenie menšinových jazykových práv už splnomocnenec Bukovszky nadviazal kontakt s predstaviteľmi MIRRI. Z dôvodu prípravy nového rozpočtového obdobia Európskej únie a vytvorenia novej štátnej IT-firmy, ktorá je zodpovedná za digitálny rozvoj, sa splnomocnenec stretol s generálnou riaditeľkou Denisou Žilákovou a s povereným generálnym riaditeľom Petrom Kucerom a prebrali možnosti vzájomnej spolupráce.

„Pre mňa je prioritou, aby sa nezabudlo na menšinové jazykové práva, ale aby sme ich vedeli aktívne využívať v prospech občanov. Za ostatné roky sa hlavne v samosprávach podarilo čiastočne presadiť dvojjazyčné formuláre v papierovej podobe, ale určitý progres nastal aj v štátnej správe. Nesmieme dovoliť, aby prechodom na digitálne platformy stratili príslušníci národnostných menšín svoje ústavné právo na používanie menšinového jazyka v úradnom styku, ako aj práva, ktoré sú im v súčasnosti garantované“ - zdôraznil László Bukovszky. 

28387