Ďalší metodický materiál na stole

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín upravuje okrem používania menšinových jazykov v úradnom styku, aj ich používanie v iných oblastiach. Menšinové jazyky sa v niektorých prípadoch musia striktne aplikovať vo vizuálnej podobe (napr. označenie obce na dopravnej tabuli, označenie orgánu verejnej správy, atď.).  Dvadsaťročná aplikačná prax však ukázala, že v niektorých oblastiach chýba jednotný výklad, čo bráni vymožiteľnosti týchto práv.

V zmysle menšinového jazykového zákona, v tzv. menšinových obciach, sa všetky informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, bezpečnosti, zdravia a majetku občanov majú uvádzať na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. V praxi sa však táto povinnosť zanedbáva, čo potvrdila i posledná správa o stave používania jazykov národnostných menšín, ktorú schválila vláda SR pred rokom. Reflektujúc na túto skutočnosť, vláda prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s dotknutými rezortmi vypracovať podklady na jednotnú aplikáciu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s niektorými rezortmi a orgánmi štátnej správy vypracoval rozsiahle usmernenie, ktoré má zabezpečiť právnu istotu a vymožiteľnosť práva, vymedziť povinnosti povinných subjektov, ako aj poskytnúť odbornú a metodickú pomoc pre orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a organizačné zložky bezpečnostných a záchranných zborov.  

„Som veľmi rád, že sme urobili ďalší krok v aplikačnej praxi a v súčinnosti s rezortmi určili oblasti informácií v zmysle zákona, napr. v dopravných značeniach, v požiarnej ochrane, v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vo verejnom zdravotníctve, v ochrane spotrebiteľa, v ochrane bezpečnosti osobných údajov atď. Týmto naším krokom sme odstránili dvadsaťročné manko voči menšinovým jazykom“ – poukázal László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.

Usmernenie nájdete na TU:
 

27365