Do výboru boli zvolení chýbajúci náhradníci

Po uplynutí funkčného obdobia dvoch náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a jedného náhradníka za židovskú národnostnú menšinu sa v stredu 6. februára 2019 v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny za účasti notára uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie výboru, na ktorom zástupcovia národnostných organizácií zvolili náhradníkov výboru. Na priebeh zhromaždenia dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 
Za náhradníkov členov výboru boli zvolení:
 
za rómsku národnostnú menšinu:
Viliam Tankó
Mikuláš Lakatoš
 
za židovskú národnostnú menšinu:
Pavol Mešťan
 
Všetkých zvolených kandidátov oficiálne vymenuje za náhradníkov členov výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky.

26277