Dvojjazyčné označovanie informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku na elektroenergetických zariadeniach

Úrad vlády Slovenskej republiky ako orgán príslušný vo veciach správnych deliktov na úseku používania jazykov menšín v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóom Bukovszkym sa zaoberal hromadným podaním zo strany tretieho sektora vo veci  podozrenia z porušenia zákona  v obciach dunajskostredského okresu.
 
Podľa predmetného podania k porušeniu zákona malo  dochádzať na elektroenergetických zariadeniach, na ktorých sa podľa uvedeného zákona informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku majú uvádzať na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Takáto povinnosť vzniká na území obcí, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
 
Úrad vlády  po analýze podania vyzval povinnú osobu, spoločnosť Západoslovenskú distribučnú, a. s. o stanovisko k uvedenému podaniu a následne k odstráneniu nedostatkov, teda na zabezpečenie dvojjazyčných informácií na konkrétnych objektoch.
 
Začiatkom októbra 2017 oznámila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. listom Úradu vlády, že na elektroenergetických zariadeniach v 45 obciach, ktoré patria do vlastníctva spoločnosti, boli  umiestnené dvojjazyčné informácie, ktoré sú okrem obrazovej časti tvorené aj textovou časťou nielen v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku, čo preukázala aj príslušnou fotodokumentáciou.
 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta postup spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. v súvislosti so zabezpečením vizuálnej dvojjazyčnosti. Zároveň plánuje iniciovať ďalšie stretnutia s povinnými subjektmi v záujme odstraňovania nedostatkov pri aplikácii zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Fotogaléria
22872