Dvojjazyčnosť v oblasti Hasičského a záchranného zboru

Z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého sa 17. januára 2018 uskutočnilo stretnutie s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým. Cieľom pracovného stretnutia bolo s najvyšším predstaviteľom tohto orgánu, ktorý riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a vykonáva štátny požiarny dozor, prerokovať viaceré otázky spoločného záujmu. Témou bolo prekonávanie limitov, ktoré odhalila Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018 v rámci dotazníkového zisťovania v teréne. Ide hlavne o nedostatky na všetkých úrovniach povinných osôb pri uvádzaní dvojjazyčných bezpečnostných informácií zmysle zákona o používaní jazykov národnostných menšín.   
Obaja predstavitelia sa zhodli na potrebe intenzívnej komunikácie, nastavení systémových  mechanizmov a postupného odstraňovania existujúcich nedostatkov týkajúcich sa aplikačnej praxe zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

26203