Fond na podporu kultúry národnostných menšín spúšťa evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín

Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín. Kultúrne organizácie, ktoré majú záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád a spĺňajú zákonné podmienky, sa môžu zaevidovať tu. Následne žiadatelia o evidenciu vytlačia príslušné tlačivá, priložia povinné prílohy a zašlú na adresu:
 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava:
  • poštou – rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene),
  • kuriérom – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí,
  • osobne – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí.
Na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť: „Evidencia“.

Termín predkladania žiadostí pre jednotlivé národnostné menšiny:
  • 6. septembra 2021 pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu;
  • 13. septembra 2021 pre maďarskú, rómsku a rusínsku národnostnú menšinu.

28742