Fond zverejnil výzvy, ktoré sa môžu použiť na sčítaciu kampaň

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky dlhodobo inicioval využitie finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na podporu kampane k sčítaniu obyvateľstva v roku 2021.  Menšinové kultúrne organizácie v roku 2020 nevyužili, alebo pre pandemickú situáciu ani nemohli efektívne využiť možnosti Fondu pre kampaň sčítania obyvateľstva.

Aj napriek tomu, že obdobie medzi vypísaním výziev a sčítaním obyvateľstva je dosť krátke, riaditeľ Fondu Norbert Molnár túto iniciatívu podporil a správna rada Fondu určila sčítanie ako prioritu vo výzvach na rok 2021, v ktorých zadefinovala aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľstva, ako aj aktivity spojené s informovanosťou o menšinových právach.

Predstavitelia Ministerstva kultúry, splnomocnenec vlády pre menšiny a predstavitelia Fondu na podporu menšinovej kultúry pri príležitosti zverejnenia prvých výziev vyjadrili spoločný cieľ, ktorým chcú podporiť kampaň menšinových organizácií.

V rámci výzvy pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu je možné uchádzať sa aj o podporu projektov súvisiacich s propagáciou a informovaním o Sčítaní  obyvateľov, domov a bytov 2021 v rámci podprogramov 2.4.4c (rómska národnostná menšina) a 1.3, 1.4, 1.5 a 2.4.4c (maďarská národnostná menšina). Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať do 18. decembra 2020.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 30. novembra 2020 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu, v rámci ktorej sa menšinové organizácie budú môcť uchádzať o podporu projektov súvisiacich s propagáciou a informovaním o Sčítaní  obyvateľov, domov a bytov 2021 v rámci podprogramov 1.3, 1.4, 1.5 (rómska národnostná menšina) a 1.3, 1.4, 1.5 a 2.4.4c pre ostatné menšiny. Termín na predkladanie žiadostí je do 5. januára 2021.
28100