Hodnotiaca správa menšín v rade

Národnostné menšiny majú možnosť každé dva roky vypracovať svoju vlastnú správu, v ktorej takto pravidelne hodnotia výsledky národnostnej politiky SR vo viacerých oblastiach. Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín, o stave  národnostného  školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za roky 2017 – 2018, ktorú na svojom poslednom zasadnutí schválil Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny včera prerokovala aj Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Rada predmetný materiál uznesením schválila a odporučila vláde SR oboznámiť sa s jeho obsahom.

„Slovensko má vytvorený živý mechanizmus na sledovanie jednotlivých trendov v národnostnej politike krajiny. Tento materiál poskytuje jedinečný obraz súčasnej situácie a obsahuje názory samotných menšín. Verím, že niektoré konkrétne postrehy autorov budú vhodným východiskom na ich konkrétne riešenie“ konštatoval László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý predkladal uvedenú správu do rady.

26999