Informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov

V zmysle zákona v tzv. menšinových obciach informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam obsahujúci tieto informácie.

 

 • Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 10/2019 z 9. januára 2019 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018 zriadil medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie podkladov k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Na základe podkladov pracovnej skupiny splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny vydal nasledovné usmernenie:
Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
 

 • Ochrana spotrebiteľa-pre podnikateľské subjekty
Informácia Slovenskej obchodnej inšpekcie
Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie

 • Bezpečnosť pri práci
Informácia Národného inšpektorátu práce

Označovanie nebezpečných miest v jazyku národnostných menšín
 • Bezpečnosť v cestnej premávke-pre orgánov cestnej premávky
   
Usmernenie Policajného prezídia SR
Usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR 


Vybrané doplnkové dopravné tabule v menšinových jazykoch
Maďarský jazyk
Rusínsky jazyk
Ukrajinský jazyk
Rómsky jazyk

 • Bezpečnosť v lekárenskej starostlivosti
Informácia Štátneho úradu pre konrolu liečiv


 • Uvádzanie bezpečnostných označení v stavebníctve
Usmernenie Ministerstva dopravy pre stavebné úrady
Informácia Slovenskej stavebnej inšpekcie


Bezpečnostné označenia v jazykoch menšín

Nariadenie vlády SR č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Príloha č.2 nariadenia obsahuje trvalé značky na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie prostriedkov prvej pomoci s vysvetlujúcim textom.

Maďarský jazyk
Rómsky jazyk
Rusínsky jazyk
Ukrajinský jazyk

Slovenská technická norma (STN) 01 8012-02 Bezpečnostné farby a značky; časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

Norma obsahuje vzory bezpečnostných značiek ( zákazové, výstražné, príkazové, záchranné a požiarne) a vprílohe A odporúčané texty doplnkových štítov. Norma v roku 2013 bola zrušená, ale slúži metodickou pomôckou pre používanie menšinových jazykov pre texty doplnkových štítkov.

Maďarský jazyk
Rusínsky jazyk
Rómsky jazyk

 • Odborná spolupráca
   
Memorandum o spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

Memorandum o spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou

Memorandum o spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia 8450

Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2020