Informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov

 V zmysle zákona v tzv. menšinových obciach informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam obsahujúci tieto informácie
 • Ochrana spotrebiteľa-pre podnikateľské subjekty
Informácia Slovenskej obchodnej inšpekcie
Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie
 • Bezpečnosť pri práci
Informácia Národného inšpektorátu práce
Stanovisko Národného inšpektorátu práce
 • Bezpečnosť v cestnej premávke-pre orgánov cestnej premávky
   
Usmernenie Policajného prezídia SR
Usmernenie Ministerstva dopravy v SR
 • Uvádzanie bezpečnostných označení v stavebníctve
Usmernenie Ministerstva dopravy pre stavebné úrady
 • Bezpečnostné označenia v jazykoch menšín
   
Nariadenie vlády SR č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Príloha č.2 nariadenia obsahuje trvalé značky na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie prostriedkov prvej pomoci s vysvetlujúcim textom.

Maďarský jazyk
Rómsky jazyk
Rusínsky jazyk
Ukrajinský jazyk

Slovenská technická norma (STN) 01 8012-02 Bezpečnostné farby a značky; časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

Norma obsahuje vzory bezpečnostných značiek ( zákazové, výstražné, príkazové, záchranné a požiarne) a vprílohe A odporúčané texty doplnkových štítov. Norma v roku 2013 bola zrušená, ale slúži metodickou pomôckou pre používanie menšinových jazykov pre texty doplnkových štítkov.

Maďarský jazyk
Rusínsky jazyk
Rómsky jazyk
 • Odborná spolupráca
   
Memorandum o spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

Memorandum o spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou 8450

Dátum poslednej aktualizácie: 23.08.2019