K hlavným témam XXXII. zasadnutia VNMES patril Fond na podporu kultúry národnostných menšín a menšinové vysielanie RTVS

Prvé tohoročné zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa uskutočnilo 8. februára 2019. V rámci programu výbor prerokoval celkovo 7 riadnych bodov, ako aj 3 informácie v rámci bodu Rôzne.

Výbor na tomto zasadnutí prerokoval Informáciu o príprave hodnotiacich správ Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za roky 2017 – 2018. Predseda VNMES v tejto súvislosti zriadi pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov jednotlivých národnostných menšín a zástupcov relevantných orgánov štátnej správy na vypracovanie predmetných hodnotiacich správ.

K hlavným témam XXXII. zasadnutia výboru patrila okrem iného aj  činnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  Riaditeľ fondu Norbert Molnár v rámci Správy o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín informoval, že v minulom roku  fond so žiadateľmi uzatvoril 1400 zmlúv, na základe ktorých bolo celkovo vyplatených 7 251 689€. Výbor prerokoval a uznesením zobral na vedomie uvedenú informáciu a v nadväznosti na diskusiu o existujúcich problémoch uložil predsedovi výboru zorganizovať štvorstranné stretnutie za účasti členov výboru za komoru národnostných menšín, orgánov štátnej správy, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny s cieľom identifikovania a riešenia nedostatkov týkajúcich sa finančnej podpory kultúry národnostných menšín.

V rámci ďalšieho bodu zasadnutia výboru riaditeľ Sekcie národnostného vysielania RTVS a zároveň stále prizývaný člen výboru Attila Lovász predniesol Správu o aktuálnom stave národnostného vysielania RTVS. Výbor prerokoval a uznesením zobral na vedomie uvedenú správu, zároveň vyzval Radu RTVS a generálneho riaditeľa RTVS na zvýšenie podielu národnostných programov vo vysielacom čase RTVS s dostatočným finančným krytím a taktiež odporučil Rade pre vysielanie a retransmisiu prehodnotiť svoje rozhodnutie a predĺžiť výnimku z povinného pomeru slovenskej hudobnej tvorby v národnostnom vysielaní RTVS.

Výbor okrem toho zobral na vedomie Informáciu o plnení Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 -2020 a ďalej v rámci bodu Rôzne sa prítomní oboznámili s informáciou o príprave metodiky sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský jazyk (v súlade s Národným akčným plánom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021), o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018 a tiež o uskutočnených doplňujúcich voľbách do výboru.
26286