Kreuje sa nový Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V pondelok 3. júla 2017sa od 9.00 do 16.00 h v Presscentre Úradu vlády SR v Bratislave uskutočnia voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v nadväznosti na uplynutie 3. ročného funkčného obdobia, ktoré sa týka väčšiny členov výboru za národnostné menšiny a ich náhradníkov. Voľby sa uskutočnia  osobitne pre každú národnostnú menšinu, pričom voliť sa bude pre:
 
- bulharskú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- českú národnostnú menšinu: 2 členovia / 2 náhradníci,
- chorvátsku národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- maďarskú národnostnú menšinu: 5 členov / 5 náhradníkov,
- moravskú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- nemeckú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- poľskú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- rómsku národnostnú menšinu: 4 členovia / 2 náhradníci,
- rusínsku národnostnú menšinu: 2 členovia / 2 náhradníci,
- ruskú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- srbskú národnostnú menšinu: 1 člen / 1 náhradník,
- ukrajinskú národnostnú menšinu: 2 členovia / 2 náhradníci,
- židovskú národnostnú menšinu: 1 člen.
 
Na priebeh volieb bude dozerať sedemčlenná komisia, sčítavanie  hlasov  pre kandidátov na členov výboru či náhradníkov bude prebiehať pod notárskym dozorom. Podrobnejšie informácie o volebnom zhromaždení sú zverejnené na: /data/files/6947_rokovaci-poriadok.pdf.
 
Organizácie národnostných menšín sa mohli písomne zaregistrovať a oznámiť voliteľov na volebné zhromaždenie, ako aj navrhnúť kandidátov na členov výboru a kandidátov  na náhradníkov členov výboru v súlade s Výzvou na registráciu kandidátnych listín a výzvu na registráciu národnostných organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín do 23. júna 2017, pričom rozhodujúcim  bol dátum podania na pošte alebo dátum na pečiatke  podateľne  Úradu  vlády SR. Výzva bola zverejnená 9. júna 2017 na webovom sídle Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny.K dnešnému dňu sa na volebné zhromaždenie zaregistrovalo približne 100 národnostných organizácií, ktoré nominovali cca 31 kandidátov na členov výboru a 23 kandidátov na náhradníkov členov výboru.
 
Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín a ich príslušníkov a pre oblasť implementácieEurópskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v zmysle Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Plní funkciu konzultatívneho orgánu vo veciach účasti príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

22458