László Bukovszky: Akceptovanie jazykových práv národnostných menšín je zárukou ich rozvoja

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky vidí najväčšiu záruku existencie a posilnenia identity príslušníkov národnostných menšín v ochrane ich materinského jazyka. Splnomocnenec ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia používania jazykov národnostných menšín uskutočnil viacerých aktivít, o ktorých dnes informoval médiá.

V zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 -2020 vláda SR sa v oblasti menšinovej politiky okrem iného zaviazala, že na základe analýzy vytvorí podmienky pre zosúladenie praxe používania menšinových jazykov s platnou legislatívou. Splnomocnenec tento krok hodnotil veľmi pozitívne, keďže to umožňuje nastaviť nový pohľad a naštartovať sériu systémových riešení v tejto oblasti.

Úrad vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny koncom minulého roka uskutočnil rozsiahly dotazníkový prieskum na úrovni orgánov verejnej správy s cieľom  poskytnúť komplexný, detailný obraz o aktuálnom stave používania menšinových jazykov. Získané informácie boli zahrnuté do rozsiahlej správy, ktorá okrem poskytnutia komplexných údajov identifikovala aj konkrétne nedostatky v aplikačnej praxi. Vláda svojim rozhodnutím v januári uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny v tomto smere konkrétne úlohy.

Na základe získaných informácií od samospráv a miestnej štátnej správy boli zosumarizované konkrétne nedostatky v aplikačnej praxi na všetkých úrovniach a uskutočnili sa dvojstranné rokovania  Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Finančným riaditeľstvom SR, Ústredím práce sociálnych vecí  a rodiny, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Prezídiom policajného zboru SR s cieľom ich odstránenia. Predmetné rokovania boli podľa splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho boli ukončené minulý týždeň. "Odovzdal som zoznamy zistených nedostatkov aplikačnej praxe zákona o používaní menšinových jazykov na jednotlivých orgánoch príslušného ministerstva resp. ďalších úradoch a dohodli sme sa na spoločnom postupe na ich odstraňovaní  a možnosti poskytovania metodickej a odbornej pomoci", uviedol.

Splnomocnenec koncom minulého týždňa listom oslovil 578 obcí a miest, kde boli zistené nedostatky pri aplikácii zákona. "Príslušné obce a mestá som písomne informoval o konkrétnych zistených nedostatkoch a požiadal som ich o nápravu, respektíve odstránenie a informáciu o postupe pri odstránení týchto nedostatkov vrátane časového harmonogramu tohto procesu".

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky zdôraznil, že ak je našim cieľom, aby sa menšinové jazyky zachovali a zaujali stabilné miesto v našej demokratickej spoločnosti je potrebné v súčinnosti s uplatňovaním už existujúcich práv  naplniť veľa úloh vrátane systémových stimulov.

22263