László Bukovszky na jubilejnom slávnostnom otvorení akademického roka

Pri príležitosti 15. výročia založenia univerzity Jánosa Selyeho v Komárne sa splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky zúčastnil na akademickej slávnosti spojenej so slávnostným otvorením akademického roka 2019/2020, ktorá sa uskutočnila 13. septembra 2019. V rámci slávnostných príhovorov splnomocnenec vyjadril svoju úctu a poďakovanie vedeniu univerzity za prácu, ktorú ako jediná verejná vysoká škola na Slovensku vyučujúca v jazyku národnostnej menšiny – v maďarskom jazyku, odviedlo a ako prejav uznania odovzdal rektorovi striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky. V tejto súvislosti poprial vedeniu do ďalších rokov, aby univerzita, ktorá je najvyšším článkom výchovy a vzdelávania v národnostnom jazyku počnúc materskou školou až po univerzitu, úspešne napĺňala svoje poslanie rozvíjať a šíriť vzdelanosť, vedomostnú spoločnosť, morálne hodnoty, harmonickú osobnosť a tvorivosť, ako aj prispievať k pestovaniu slobodného myslenia a vedeckého bádania.

26938