László Bukovszky otvoril konferenciu o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky 7. decembra 2017 otvoril spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom odbornú konferenciu, počas ktorej bola prezentovaná Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Splnomocnenec vo svojom príhovore uvítal vytvorenie uvedenej koncepcie ako významného nástroja na skvalitnenie výučby slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s cieľom zlepšenia komunikačných schopností žiakov. Cieľom koncepcie je zefektívniť edukačný proces v školách a sledovať efektívnosť implementácie štátnych vzdelávacích programov vrátane vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Koncepcia reflektuje požiadavky pedagogickej praxe a zahŕňa najnovšie poznatky z oblasti vyučovania cudzích jazykov, vyučovacích jazykov a materinských jazykov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Podujatie, ktoré sa konalo v Centre vedecko-technických informácií SR, zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Metodicko-pedagogickým centrom.

Fotogaléria
23026