László Bukovszky sa stretol s dekankou Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal 31. januára 2017 v priestoroch Úradu vlády SR Žofiu Bárcziovú, dekanku Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sa systémovo venuje príprave učiteľov, kultúrnych a osvetových pracovníkov aj zamestnancov verejnej správy pre potreby národnostných menšín na Slovensku. Realizuje vzdelávanie v maďarskom resp. čiastočne v maďarskom jazyku ako jediná na Slovensku minimálne v dvoch oblastiach, napríklad pokiaľ ide o prípravu úradníkov pre verejnú správu, ktorí sú plne kompetentní pre bilingválnu komunikáciu s cieľom prakticky podporiť plnenie zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín. Fakulta má akreditovaný študijný program na bakalárskom i magisterskom stupni. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Petra Krajňáka, boli prediskutované otázky možnosti financovania učebných programov zameraných na príslušníkov národnostných menšín.

21811