Medzinárodný seminár k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR

V rámci dialógu o výsledkoch monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR usporiadal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci so Sekretariátom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín 4. a 5. decembra 2017 v Hoteli Bôrik medzinárodný Follow-up seminár k implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR.
 
Podujatie, ktoré pozostávalo zo štyroch panelov, otvoril splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a viceprezidentka Poradného výboru RDNM Brigitta Busch. V úvode podujatia prezentovali členovia poradného výboru Neven Anđelić a Reinis Āboltiņš hlavné závery a základné odporúčania 4. hodnotiacej správy o Slovenskej republike. V rámci prvého panelu, ktorý bol zameraný na podporu tolerancie, vzájomného rešpektu a interkultúrneho dialógu,vystúpila s príspevkom verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, bol prednesený prejav ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej i splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza, a tiež vystúpil podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Kálmán Petőcz.
 
V druhom paneli, ktorý bol zameraný na výchovu a vzdelávanie národnostných menšín bol vytvorený priestor pre príspevok Petra Krajňáka, štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR. K danej problematike svojimi vystúpeniami tiež prispeli  Tibor Tóth, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Anna Plišková z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove a Júlia Vrábľová zo Studia Academica Slovaca, FF UK Bratislava. Témou ďalšieho panelu bola ochrana a rozvoj kultúry a jazykov národnostných menšín. Do diskusie prijali pozvanie štátny tajomník MK SR Konrád Rigó, hovorca Okrúhleho stola Maďarov Géza Tokár, zástupkyňa o. z. In Minorita Zuzana Kumanová, riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Alena Kotvanová a zástupca Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Martin Dufala.
 
V paneli, ktorý uzatváral program seminára, bol členmi Poradného výboru RDNM predstavený 4. tematický komentár: Rozsah pôsobnosti Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Stanovisko k tomuto významnému dokumentu zaujal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, členka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Edit Bauer a ako nezávislý expert Kálmán Petőcz.
 
Na záver splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zhodnotil priebeh podujatia a ocenil vysokú úroveň diskusie medzi členmi Poradného výboru RDNM a prítomnými predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy, predstaviteľmi národnostných menšín, ako aj odborníkmi z akademickej a vedeckej obce zaoberajúcimi sa ochranou práv národnostných menšín.
Fotogaléria
23012