Medzinárodný workshop k participácii menšín

Z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho v spolupráci s Hanns Seidel Stiftung sa dnes uskutoční Medzinárodný workshop s názvom Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe.

Cieľom podujatia je hľadanie nových impulzov zameraných na zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú; identifikácia podmienok a limitov efektívnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na kultúrnom, spoločenskom a ekonomickom živote, ako aj na verejných záležitostiach, najmä na tých, ktoré sa ich týkajú; hľadanie nástrojov účinnej účasti národnostných menšín na verejnom živote na úrovni štátu ako celku a samosprávy v určitých miestnych a vnútorných záležitostiach národnostný menšín a výmena skúsenosti a príkladov dobrej praxe v oblasti európskych modelov participačných mechanizmov osôb patriacich k národnostným menšinám. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Bôrik v Bratislave, je určené zástupcom národnostných menšín, zástupcom orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávy, vedeckým a odborným pracovníkom univerzít, vysokých škôl a vedeckých pracovísk a širokej odbornej i laickej verejnosti so záujmom o otázky participácie národnostných menšín.

22719