Metodické usmernenie k zákonu

Vláda SR na svojom 41.zasadnutí 11.januára 2017 svojim uznesením č. 15/2017 prijala Správu o stave používania jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2015-2016 a uložila vypracovať metodické usmernenie k zákonu. Účelom metodického usmernenia je poskytnúť súhrnné informácie a metodické odporúčania spojené spoužívaním jazykov národnostných menšín.


Metodické usmernenie zákonu č.184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
Príloha-zoznam použitých skratiek

8448

Dátum poslednej aktualizácie: 19.07.2019