Metodika na zabezpečenie vzdelávania úradníkov v štátnej správe – ďalší úspech na stole

Súčasná platná legislatíva garantuje príslušníkom národnostných menšín právo, aby v úradnej komunikácii so samosprávou a štátnou správou mohli v ústnej, ale aj v písomnej forme používať jazyk menšiny. Zo zákona vyplýva, že orgány verejnej správy musia vytvoriť vhodné podmienky na presadenie tohto práva. Najefektívnejším spôsobom zabezpečenia tejto povinnosti je prostredníctvom vlastných zamestnancov týchto úradov. Je však všeobecne známe, že počet jazykovo vybavených zamestnancov je nevyhovujúci. Základy rozvoja vzdelávania v menšinových jazykoch boli položené len nedávno na základe iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, keď sa do Vyhlášky Úradu vlády SR č. 126/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov, zapracovala aj možnosť kompetenčného vzdelávania v jazyku národnostnej menšiny.

Minulý rok bol spustený úspešný pilotný program jazykového vzdelávania pre zamestnancov okresných úradov v maďarskom a rusínskom jazyku. Nakoľko sa tento problém týka aj ostatných rezortov, vláda SR pred rokom zaviazala splnomocnenca a vedúceho Úradu vlády SR vypracovať metodické usmernenie na udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne ovládania jazyka národnostných menšín pre štátnych zamestnancov pôsobiacich v miestnej štátnej správe. V súčinnosti kompetentných orgánov bol v zmysle uznesenia vlády SR vypracovaný a splnomocnencom podpísaný tento historicky prvý dokument.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, dnes listom informoval jednotlivých zodpovedných členov vlády a vedúcich zamestnancov niektorých orgánov štátnej správy ohľadom jednotného postupu pri zabezpečení jazykového kompetenčného vzdelávania zamestnancov za účelom skvalitňovania podmienok používania menšinových jazykov v praxi.

„Som veľmi rád, že sa nám postupne darí implementovať systémové opatrenia do aplikačnej praxe jazykových práv menšín, čím sa vytvára väčší jazykový komfort“ – zdôraznil Bukovszky.     
 
Metodické usmernenie nájdete TU.

27320