Na detských ihriskách budú povinné označenia v menšinovom jazyku

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o základných požiadavkách detských ihrísk. V zmysle tejto právnej úpravy sa na zariadenie detského ihriska umiestni oznam s upozornením na riziká. Oznam musí byť čitateľný, nezmazateľný, odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia a vytvorený v štátnom jazyku a v tzv. menšinových obciach aj v jazyku národnostnej menšiny.

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín určuje, že v menšinových obciach všetky informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov sa uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Schválený zákon je pozitívnym príkladom aplikácie súčasného právneho stavu do praxe a dobrej spolupráce splnomocnenca so Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Na základe schváleného zákona dávame samosprávam a podnikateľom do pozornosti, že po podpise tohto zákona budú povinní umiestniť bezpečnostné označenia aj v menšinovom jazyku. V prípade nedodržania zákona môžu byť povinné subjekty sankcionované.
“Úrad splnomocnenca je otvorený poskytnúť odbornú a metodickú pomoc pri vyhotovení informácii v menšinových jazykoch”, vyzdvihol splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky.
 
 


27044