Náročnosť aplikácie menšinových jazykových práv: Úrad vlády odporúča dodatočné finančné prostriedky pre verejnú správu

Úrad vlády SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravil a zverejnil Metodické usmernenie k spôsobu finančného zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o používaní jazykov národnostných menšín orgánmi verejnej správy. Účelom usmernenia je poskytnúť informácie a metodické odporúčania pre samosprávy a pre 89 subjektov štátnej správy, ako aj ich organizačné útvary.

Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 – 2020 sa prvýkrát zameriavala na zistenie informácií v oblasti finančnej náročnosti aplikácie menšinového jazykového zákona. Na túto otázku odpovedalo viac ako 50% obcí. Veľká časť obcí vrátane tých, ktoré odpovede vyplnili, sa vyjadrila, že predmetné finančné prostriedky nevie vyčísliť. Rovnako tiež porovnateľne veľké obce uviedli diametrálne odlišné sumy na zabezpečenie rovnakých oblastí. Analýza odpovedí obcí ukázala, že väčšina z nich neposkytla relevantné údaje. V prípade štátnej správy tento zámer nebolo možné naplniť, keďže v rámci prieskumu oslovené subjekty buď neodpovedali alebo neposkytli relevantné údaje.

Na základe vyššie uvedených skutočností vláda SR pri schvaľovaní menšinovej jazykovej správy uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny vypracovať a vydať už spomínané metodické usmernenie. Pri príprave tohto dokumentu sa spolupracovalo so štátnymi orgánmi, ktoré kvantifikovali celkové náklady na zabezpečenie úradnej dvojjazyčnosti, ako aj so ZMOS a Úniou miest SR.  Metodické usmernenie klasifikuje jednotlivé povinnosti zo zákona pre samosprávy a štátnu správu. „Keďže pre orgány verejnej správy je možné niektoré úlohy zabezpečiť prostredníctvom ich zamestnancov ovládajúcich menšinový jazyk alebo sú jednorazového charakteru (napr. pri vizuálnej dvojjazyčnosti), usmernenie odporúča zamestnávať primeraný počet zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny a organizovať pre nich jazykové kompetenčné vzdelávanie. Zároveň tiež odporúča zriadiť Fond na podporu aplikácie jazykových práv alebo zabezpečiť mechanizmus normatívnej kompenzácie zvýšených výdavkov samospráv v súvislosti s plnením menšinového jazykového zákona“ – vyzdvihol László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.

Link na usmernenie:Metodické usmernenie UV SR k finančnému zabezpečeniu a Príloha k Metodike


29073