Národnosti majú k dispozícii nové, rozšírené terminologické slovníky

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zverejnil na svojej webovej stránke rozšírenú a aktualizovanú verziu terminologických slovníkov v maďarskom, rusínskom, rómskom a ukrajinskom jazyku. Pôvodné, ešte v roku 2012 pripravené slovníky, boli obohatené o viac ako 500 nových odborných terminológií a výrazov, ktoré boli prevzaté z preložených zákonov nachádzajúcich sa na portáli Slov-lex. Odteraz menšinové terminologické slovníky obsahujú v jednotlivých jazykoch skoro 6000 odborných výrazov.
 
„Musíme dosiahnuť, aby sa menšiny nebáli používať svoj materinský jazyk v ústnej  či písomnej podobe aj na úradoch, a tiež, aby dostávali kvalifikované odpovede. Takéto očakávanie je opodstatnené, preto je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré k tomu napomáhajú. Aktualizované slovníky môžu byť vynikajúcim nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa“, zdôraznil Bukovszky.
 
Webová stránka splnomocnenca sa ešte doplnila o ďalšie informácie. Na základe usmernenia Prezídia policajného zboru sa pripravil zoznam najčastejšie používaných doplnkových dopravných značiek v maďarskom, rusínskom, rómskom a ukrajinskom jazyku. Tieto informácie sú užitočné pre samosprávy pri osadzovaní dopravných tabúľ na svojom území. 

27140