Národnostné organizácie volili členov a náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

V pondelok 3. júla 2017 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na ktorom zástupcovia národnostných organizácii, preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín, zvolili členov a náhradníkov výboru. Za trinásť národnostných menšín sa na volebnom zhromaždení zúčastnili zástupcovia celkovo 94 národnostných organizácií. Nad jeho priebehom dozerala volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Z priebehu volebného zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica, v ktorej sú uvedené a  potvrdené tieto výsledky volieb:

Za členov výboru boli zvolení:
-          za bulharskú národnostnú menšinu: Dobrucká Diana
-          za českú národnostnú menšinu: Takácsová Dagmar
                                                          Zelinová Hana
-          za chorvátsku národnostnú menšinu: Jankovič Radoslav
-          za maďarskú národnostnú menšinu: Bauer Edit
                                                                Bárdos Gyula
                                                                Szekeres Klaudia
                                                                Tokár Géza
                                                                Tóth Tibor
-          za moravskú národnostnú menšinu: Chúpek Ján
-          za nemeckú národnostnú menšinu: Pöss Ondrej
-          za poľskú národnostnú menšinu: Žuk-Olszewski Dariusz
-          za rómsku národnostnú menšinu: Daško Alexander
                                                            Mako Ivan
                                                            Sendrei Vladimír
                                                            Teru Viktor
-          za rusínsku národnostnú menšinu: Medviď Peter
                                                              Pilip Milan Ján
-          za ruskú národnostnú menšinu: Dašková Oľga
-          za srbskú národnostnú menšinu: Ribič Stane
-          za ukrajinskú národnostnú menšinu: členovia neboli zvolení
-          za židovskú národnostnú menšinu: Traubner Pavel

Za náhradníkov členov výboru boli zvolení:
-          za bulharskú národnostnú menšinu: Vícenová Fabiola
-          za českú národnostnú menšinu: Húsenicová Hana
                                                          Smrigová Jitka          
-          za chorvátsku národnostnú menšinu: Daničová Jozefína
-          za maďarskú národnostnú menšinu: Hodossy Katalin
                                                                Halász Béla
                                                                Hanesz Zoltán
                                                                Mézes Rudolf
                                                                Orosz Örs
-          za moravskú národnostnú menšinu: Muráňová Jana
-          za nemeckú národnostnú menšinu: König Ján
-          za poľskú národnostnú menšinu: Štujberová Magdaléna
-          za rómsku národnostnú menšinu: Bíreš Peter
                                                            Vozár Juraj
-          za rusínsku národnostnú menšinu: Lipinský Ján
                                                              Stronček Miloš
-          za ruskú národnostnú menšinu: Lettrichová Daškova Kristína
-          za srbskú národnostnú menšinu: Ribič Anica
-          za ukrajinskú národnostnú menšinu: náhradníci neboli zvolení

Vzhľadom na skutočnosť, že pre ukrajinskú národnostnú menšinu neboli pre neplatnosť hlasov zvolení ani členovia, ani náhradníci členov výboru, bude vyhlásené doplňujúce volebné zhromaždenie na obsadenie týchto miest, ktoré sa v súlade s rokovacím poriadkom uskutoční do siedmich pracovných dní.

Zvolených kandidátov, ktorí získali od národnostných organizácií najväčší počet hlasov, oficiálne vymenuje za členov a náhradníkov členov výboru splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky. Mimoriadne zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v novom zložení je naplánované na 18. júla 2017.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

22475