Označenie lekární v jazyku národnostných menšín

Štátny úrad pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle uverejnil informáciu, v ktorej upozorňuje držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti o povinnosti vyplývajúce z menšinového jazykového zákona. V tejto súvislosti upriamuje pozornosť držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti o povinnosti ustanovenej v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V obciach, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (uvedené v nariadení vlády SR č. 221/1999Z. z), sa informácie týkajúce ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

V prípade verejných lekární a pobočiek verejných lekární by mali byť uvedené v jazyku národnostnej menšiny najmä:
  1. údaj o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti; 
  2. meno a priezvisko vedúceho verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne;
  3. názov verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne, jej adresu, prevádzkový čas; a informáciu o najbližšej verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne zabezpečujúcej lekárenskú pohotovostnú službu;
  4. ak verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto skutočnosť;
  5. začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne pri dočasnom uzavretí prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň;
  6. reklamačný poriadok;
  7. informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, napr. oznam pre pacientov o nakladaní s nebezpečným odpadom.
Viac informácií na stránke: https://bit.ly/2sVgvWR

27229