Označenie lekární v jazyku národnostných menšín

Štátny úrad pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle uverejnil informáciu, v ktorej upozorňuje držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti o povinnosti vyplývajúce z menšinového jazykového zákona. V tejto súvislosti upriamuje pozornosť držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti o povinnosti ustanovenej v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V obciach, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (uvedené v nariadení vlády SR č. 221/1999Z. z), sa informácie týkajúce ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

V prípade verejných lekární a pobočiek verejných lekární by mali byť uvedené v jazyku národnostnej menšiny najmä:
  1. údaj o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, konkrétne „IČO“, „Zapísaný/á v OR OS“, ....., , „oddiel:............vložka číslo.........“; 
  2. slovné spojenie „Vedúci/a verejnej lekárne alebo pobočky verejnej lekárne, Zodpovedný/á farmaceut/ka;“
  3. „Lekáreň“, „Adresa“,
  4. informácia o prevádzkovom čase a o najbližšej verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne zabezpečujúcej lekárenskú pohotovostnú službu;
  5. ak verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto skutočnosť;
  6. informácia o začiatku a konci uzavretia prevádzkarne pri jej dočasnom uzavretí za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň;
  7. reklamačný poriadok;
  8. informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, napr. oznam pre pacientov o nakladaní s nebezpečným odpadom.

Viac informácií na stránke: https://bit.ly/2sVgvWR
 


27229