Podpora periodickej tlače národnostných menšín za rok 2013

V dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2013 Úradu vlády Slovenskej republiky podprogram „Periodická tlač“ bol zameraný na podporu vydávania periodík, zameraných na kultúrny život a vzdelávanie národnostných menšín, najmä spravodajské a informačné periodiká, literárne, detské a mládežnícke, spoločensko-vedné, osvetové periodiká a kultúrne prílohy religióznych periodík. Do podprogramu „Periodická tlač“ patria denníky, týždenníky a dvojtýždenníky, mesačníky a dvojmesačníky, štvrťročníky a občasníky.
 
V roku 2013 boli podporené nasledovné periodiká:
 
Národnostná menšina Subjekt Názov periodika
Bulharská národnostná menšina Bulharský kultúrny zväz Sanarodnik (Krajan)
Kulturny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku  „Christo Botev\' Roden Glas
Česká národnostná menšina ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH – ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH Stříbrný vítr
Chorvátska národnostná menšina Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj Hrvatska rosa
Maďarská národnostná menšina
 
Aranka Kocsis, Anser Kabóca
Diákhálózat-Študentská sieť Alma Mater
Divadlo Thália Színház Kassai Színlap
Fórum inštitút pre výskum menšín Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue)
Fórum Maďarov v Košiciach - Kassai Magyarok Fóruma Kassai Kaleidoszkóp
Francisc Balázs AB-ART Szőrös Kő
Gemer-malohontský muzeálny spolok Gömörország
Hernád spol.s r.o. Kassai Figyelő
INPORTANTE s.r.o. K l i k k  out,    havi magazin /közélet/kultúra/sport/más
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány KULISSZÁK
KULTÚRA  V  ISTER-GRANUM AGORA
LILIUM AURUM, s.r.o. MIZUJS?
LILIUM AURUM, s.r.o. KATEDRA
LOAR, spol. s r.o. Új Nő
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Jó Gazda
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Tücsök
MADÁCH-POSONIUM,spol. s r.o. Irodalmi Szemle
MEDIAIMPRESS, s.r.o. Csallóköz
MEDIAIMPRESS, s.r.o. Szabad Újság
Občianske združenie Kalligram Kalligram
Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete NOVUM NASWOD
OV Csemadok Veľký Krtíš Kürtös
OZ CHÝRNIK - noviny tolerantnosti Chýrnik - Hírnök
Petit Press, a.s. Kultúra v týždenníku Vasárnap
Petit Press, a.s. Rozvoj kultúrnej a regionálnej zložky denníka Új Szó a príloha „Színfolk“ (Len folk)
PODUNAJSKO - DUNATÁJ Dunatáj
Slovenská humanitná rada 4. ročník osvetového dvojmesačníka pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre rodičov zdravotne postihnutých detí v maďarskom jazyku
Spoločnosť ATELIER Társaság ATELIER
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku OPUS
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti Cserkész
Univerzita J. Selyeho Eruditio – Educatio
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Partitúra
Vydavateľstvo KT, spol. s.r.o. DELTA
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku PEDAGÓGUSFÓRUM
Nemecká národnostná menšina KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU KARPATENDEUTSCHER VEREIN IN DER SLOWAKEI Karpatenblatt 
Poľská národnostná menšina Poľský klub - spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku Monitor Polonijny
Rómska národnostná menšina Jekhetane - Spolu Romano nevo ľil/ Rómsky nový list
Občianske združenie Luluďi LULUĎI
MULTIKULTÚRA V NÁS Mišusori (Myš(u)lienka
Rusínska národnostná menšina Rusín a Ľudové noviny Narodny novynky (Ľudové noviny)
Rusín a Ľudové noviny Rusyn (Rusín)
Svetový kongres Rusínov Holos Rusina
Rusínska obroda na Slovensku Info Rusín
Ukrajinská národnostná menšina Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Nové žyťťa
Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky Veselka
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku DUKĽA
Židovská národnostná menšina Židovská náboženská obec Kehila Bratislava
Židovská náboženská obec v Komárne Stetl- kultúrna príloha Spravodajcu ŽNO Komárno
  15093