Posilnenie aplikačných mechanizmov jazykových práv menšín

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky kladie dôraz na dodržiavanie zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín. Prioritou je, aby sa uplatňoval v praxi  na všetkých úrovniach s dôrazom na uvádzanie informácií týkajúcich sa  ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostných menšín. Zo spomínaného dôvodu  splnomocnenec inicioval viacero stretnutí so zodpovednými subjektami s cieľom nastaviť systémové kroky v tejto oblasti. Nedávno prebehlo niekoľko úspešných rokovaní s vedením Slovenskej obchodnej inšpekcie a Národného inšpektorátu práce. Obe národné autority z oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na svojich internetových stránkach zverejnili informáciu a upozorňujú príslušné subjekty (napr. podnikateľov a ostatné povinné osoby) na dodržiavanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie počas svojich kontrol budú overovať uvádzanie niektorých základných informácií v menšinovom jazyku. Taktiež Ministerstvo dopravy a výstavby SR kladne reagovalo na iniciatívu v tejto veci a ako najvyšší orgán štátnej správy v oblasti stavebníctva vydalo usmernenie, v ktorom upozorňuje podnikateľov, stavebníkov a vlastníkov stavieb na povinné používanie informácii aj v menšinovom jazyku.
Splnomocnenec veľmi pozitívne vníma konkrétne výsledky tejto spolupráce, ktoré zavádzajú systematické prvky do aplikácie jazykových práv národnostných menšín v obciach, ktoré sa nachádzajú v nariadení vlády.
Podrobné  informácie nájdete na nasledujúcich stránkach:
Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/informacia-pre-podnikatelske-subjekty-oznacenia-v-jazyku-narodnostnych-mensin.soi?ind=
Národný inšpektorát práce: https://www.ip.gov.sk/pouzitie-jazykov-mensin-na-bezpecnostnych-oznaceniach/

Ministerstvo dopravy a výstavby SR : Metodické usmernenie MDV SR k používaniu jazykov národnostných menšín v oblasti výstavby


26031