Pracovné skupiny už pripravujú legislatívu v jazykoch národnostných menšín

Splnomocnenec  vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky koncom januára tohto roka zriadil poradné pracovné skupiny pre jednotlivé národnostné menšiny za účelom  zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Pri vzniku poradných odborných skupín sa vychádzalo z potreby zlepšiť podmienky poskytovania odbornej a metodickej pomoci a zabezpečiť preklady zásadných právnych predpisov, vzorov úradných formulárov, tlačív a jednotnej odbornej terminológie. Stretnutím rómskej a nemeckej pracovnej skupiny minulý týždeň sa zavŕšila príprava harmonogramu prác jednotlivých pracovných skupín. 
 
K zriadeniu jednotlivých pracovných skupín viedla skutočnosť, že v menšinovom priestore úplne chýbajú úradné preklady zákonov a dvojjazyčné formuláre, alebo už existujúce preklady často nespĺňajú stanovené odborné kritériá, čo vedie k nedostatočnému presadzovaniu dvojjazyčnosti v úradnom styku. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny od vytvorenia piatich samostatných  pracovných skupín (maďarskej, rómskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej) očakáva zlepšenie presadzovania  dvojjazyčnosti v úradnom styku. Pracovné skupiny tvoria odborníci (jazykovedci, právnici, tlmočníci) národnostných menšín, ktorí do konca augusta majú predložiť preklady siedmich najdôležitejších právnych noriem, ktoré sa týkajú národnostných menšín.
Link: /data/files/7187_jazykove-poradne-skupiny2.pdf

23439