Pred koncom akčného plánu 2016 - 2020

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky zvolal pracovné stretnutie hlavných aktérov, zástupcov niektorých rezortov, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií k jednotlivým úlohám Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020 s cieľom vyhodnotiť tento zásadný koncepčný materiál a naformulovať nové výzvy na nasledujúce obdobie.

Akčný plán na ochranu práv národnostných menšín a etnických skupín môžeme považovať za historický pokus o rekapituláciu úloh a  riešení v slovenskom kontexte za účelom zabezpečenia efektívneho, zodpovedného a účinného systému ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. V roku 2016 bol schválený vládou a obsahuje 7 operačných cieľov a celkom 28 opatrení. Medzi stanovené ciele okrem iných patrí zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín, účinnejšie zohľadnenie špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb osôb patriacich k národnostným menšinám alebo zlepšenie podmienok používania jazykov národnostných menšín v praxi. Jednotlivé ciele a opatrenia boli uznesením vlády SR zverené do gescie splnomocnenca, konkrétnych ministerstiev a inštitúcií. 

László Bukovszky pripomenul, že nastavené ciele a opatrenia sa bezmála všetky podarilo naplniť podľa určeného časového harmonogramu. „Som rád, že v spolupráci troch strán: štát-menšiny a tretí sektor sa nám podarilo úspešne naštartovať tento proces. V priebehu uplynulých štyroch rokov boli niektoré opatrenia riešené komplexne, na druhej strane sa však objavili aj také úlohy, ktoré neboli podchytené v pôvodnom materiáli.“ Ako výzvu do budúcnosti splnomocnenec považuje zlepšenie zabezpečenia finančných zdrojov na plnenie jednotlivých opatrení a informovanosti, rozšírenie spoločenského dialógu o prítomnosti národnostných menšín na Slovensku a reagovanie na nové a málo riešené oblasti.  

Pracovné stretnutie sa nieslo v konštruktívnom duchu. Splnomocnenec, ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na základe odpočtov jednotlivých rezortov pripraví a predloží na ďalšie zasadnutie výboru komplexný odpočet, ku ktorému sa zástupcovia národnostných menšín budú môcť vyjadriť.  
 

27253