Presadzovanie jazykových práv menšín je beh na dlhé trate (rozhovor pre SITA)

Podľa splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny chýba kontinuita štátnych politík od roku 1999, kedy bol prijatý zákon o používaní jazykov národnostných menšín

BRATISLAVA 26. decembra (SITA) - Presadzovanie jazykových práv menšín je beh na dlhé trate. Hovorí to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. V rozhovore pre agentúru SITA podotkol, že dosiahnuť zákonom garantovanú dvojjazyčnosť na všetkých úrovniach je veľmi zložitá a ťažká úloha. "Chýba nám totiž kontinuita štátnych politík od roku 1999, kedy bol prijatý zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Od nástupu do funkcie splnomocnenca sa usilujem zaviesť do tohto systému koncepčnosť a odbornosť. Hoci to nebolo ľahké, podarilo sa mi inštitucionálne posilniť aplikáciu jazykových práv menšín," uviedol Bukovsky a dodal, že sa mu podarilo zlepšiť komunikáciu s orgánmi verejnej správy. "Máme za sebou dlhé rokovania s jednotlivými rezortmi a samosprávami. Výsledkom je, že došlo k určitému zlepšeniu situácie, čo konštatuje aj do vlády predložená Správa o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie 2017 ? 2018. Máme však ešte veľké rezervy a nedostatky, hlavne pokiaľ ide o zabezpečenie dvojjazyčných úradných formulárov, ako aj čo sa týka úrovne jazykových kompetencií úradníkov. Vypracovali sme Metodické usmernenie k zákonu o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré má byť dobrou pomôckou pri aplikácii zákona. Je to významný úspech, dôležitý krok, veď v spolupráci s Úradom vlády SR zodpovedáme za odbornú a metodickú pomoc pri aplikácii zákona," povedal.

Veľkým predsavzatím úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné meniny bolo tohto roku posilnenie vizuálnej dvojjazyčnosti. V priebehu roka Bukovszky absolvoval niekoľko stretnutí aj so zástupcami veľkých obchodných reťazcov, s energetickými firmami, vedením Slovenskej pošty, vedením Železníc Slovenskej republiky atď. "Prostredníctvom vecného dialógu sme dosiahli zreteľné výsledky najmä u obchodných reťazcov. Musím však konštatovať, že napr. u Slovenskej pošty sa podaril dosiahnuť len minimálny pokrok vo vizuálnej dvojjazyčnosti. Naopak so spoločnosťou ZSE vedieme konštruktívny dialóg a jeho výsledky sú nádejné. Je trošku nepochopiteľné, že napr. obchodné spoločnosti vo vizuálnej dvojjazyčnosti nevidia ekonomický potenciál," povedal.

Podľa splnomocnenca viacerým povinným subjektom chýbajú základné vedomosti o jazykových právach menšín a o ich povinnostiach týkajúcich sa vizuálnej dvojjazyčnosti. V tomto smere úrad nadviazal spoluprácu s kompetentnými úradmi, národnými autoritami a spoločne nastavili určité procesy. Slovenská obchodná inšpekcia a Národný inšpektorát práce vo svojej kontrolnej činnosti im budú v aplikácii menšinových jazykoch v oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti práce nápomocní. Ako uviedol Bukovszky, konkrétnym pozitívnym výsledkom je, že obe inštitúcie na svojich webstránkach informujú a upozorňujú vecne príslušné subjekty na dodržanie jazykového zákona. "V blízkej budúcnosti plánujeme podpísať s týmito subjektmi memorandum o spolupráci. Ako ďalší výsledok spolupráce v oblasti bezpečnosti práce by som spomenul aj spoločný metodický dokument Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý je najvyšším štátnym orgánom v oblasti stavebníctva. Ministerstvo taktiež na svojom webovom sídle informuje a upozorňuje stavebníkov na dodržanie menšinového jazykového zákona," informoval.

Používanie menšinových jazykov predpokladá odbornosť a ovládanie správnej terminológie daného jazyka. Tento rok bol podľa Bukovszkého, aj v tejto oblasti prelomový. V tejto oblasti zriadil päť jazykových poradných odborných skupín pre maďarský, rusínsky, ukrajinský, rómsky a nemecký jazyk. Členovia jednotlivých odborných tímov mali na starosti tvorbu adekvátnej terminológie z rôznych oblastí. Okrem iného preložili do spomenutých menšinových jazykov základné právne normy týkajúce sa menšinových práv, ktoré zmysle dohody s Ministerstvom spravodlivosti SR boli zverejnené na portáli Slov-lex. Týmto krokom sa vytvorili podmienky pre jednotnú menšinovú odbornú terminológiu, ktorá tiež môže pomôcť pri aplikácii jazykových práv.

26068