Prijatie u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky dnes pokračoval v pracovných stretnutiach s členmi novej vlády prijatím u ministra školstva Branislava Gröhlinga. Za prítomnosti štátnej tajomníčky Moniky Filipovej a generálnej riaditeľky Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Moniky Gajdácsovej boli prediskutované viaceré konkrétne témy týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí príslušníkov národnostných menšín a vzájomnej spolupráce. Dohodli sa predovšetkým na spolupráci pri plnení konkrétnych úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR (napr. tvorba zákona o národnostnom školstve a zákona o postavení národnostných menšín)  a Akčného plánuochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám (napr. zabezpečenie učebníc pre národnostné školy, vydanie štátneho vzdelávacieho programu pre II. stupeň základných škôl, vydanie učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny.“). Splnomocnenec taktiež upriamil pozornosť na problém pri určovaní počtov žiakov prvých ročníkov pri menšinových stredných odborných školách a gymnáziách. Na druhej strane však vyzdvihol dôležitosť prijatia legislatívnych riešení národnostného školstva, ako aj dosiahnutých úspechov.

„Vítam konštruktívny a otvorený duch, v ktorom sa pracovné stretnutie nieslo a verím, že sa vytvoril priestor pre efektívnu súčinnosti pri plnení spoločných cieľov – uviedol splnomocnenec Bukovszky.

27680