Pripomíname si históriu, aby sme zabránili jej opakovaniu

Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si každoročne pripomíname, je príležitosťou pripomenúť si udalosti z roku 1941, kedy vláda slovenského vojnového štátu vydala nariadenie č. 198/1941 o právnom postavení Židov tzv. Židovský kódex. Ide o úpravu právneho postavenia Židov, ktoré obmedzovalo ich osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva, ďalej majetkovoprávne postavenie Židov a prevod židovského majetku do nežidovského vlastníctva. Nariadenie vlády vojnovej Slovenskej republiky č. 198/1941 vychádzalo z antisemitských noriem inšpirovaných a prevzatých z tzv. Norimberských zákonov nacistického Nemecka z roku 1935. Protižidovské opatrenia hrubo popierajúce základné ľudské práva vyvrcholili deportáciami židovských občanov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Práve prijatie týchto neľudských opatrení musí zostať stále aktuálnym mementom, že antisemitizmu či akákoľvek nenávisť na základe skupinových charakteristík môže viesť k osudným dôsledkom.
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny si so všetkou dôstojnosťou a pietou spomína na tých, ktorí boli zbavení slobody, majetku, boli ponížení, okradnutí o ľudskú dôstojnosť a napokon aj o samotnú existenciu. Vzdanie holdu obetiam holokaustu a rasového násilia je zároveň záväzkom zintenzívniť zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. V tejto súvislosti sa splnomocnenec otvorene stavia proti prejavom antisemitizmu, pokusom o bagatelizáciu či otvorenú dezinterpretáciu tejto historickej tragédie, a zároveň odmieta ľahostajnosť a nevšímavosť voči všetkým prejavom  neznášanlivosti a intolerancie.
Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny dnes o 14.30 hod zúčastnil pietnej spomienky a kladenia vencov pri pomníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. Splnomocnenec vyzdvihuje, že našou povinnosťou je pripomínať si udalosti doby neslobody, keďže veľká časť dnešnej spoločnosti má málo skúseností spojených s týmito tragickými udalosťami a je často náchylná podceňovať ich následky.

24917