Prvýkrát zasadol nový menšinový výbor. Na pretrase boli Kultminor a Gyimesi

Po nedávno uskutočnených voľbách sa včera prvýkrát stretol značne obnovený Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Nový výbor prerokoval niekoľko dôležitých aktuálnych otázok. Na zasadnutí sa zúčastnil aj podpredseda NR SR Gábor Grendel, ktorý vo svojom príhovore potvrdil podporu práv národnostných menšín zo strany vlády. Okrem toho vyzdvihol ospravedlnenie vlády v súvislosti s policajným zásahom v Moldave nad Bodvou.

Na zasadnutí si členovia výboru za komoru národnostných menšín zvolili za podpredsedu výboru Ondreja Pössa, ktorý zastupuje nemeckú národnostnú menšinu. Zároveň do Dozornej komisie Kultminoru delegovali zástupcu maďarskej národnostnej menšiny Klaudiu Szekeres.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín aj po voľbe zostal nosnou témou, keďže zástupcovia menšín dôrazne vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že schválené dotácie na tento rok stále nie sú vyplatené. Členovia upozorňovali, že súčasná situácia je pre menšinové organizácie a pre menšinovú kultúru likvidačná. Výbor preto prijal uznesenie, v ktorom  vyjadril nespokojnosť s rýchlosťou administratívnych procesov a procesov vyplácania projektov na Fonde a odporučil Ministerstvu kultúry SR pripraviť legislatívnu zmenu zákona o Fonde za účelom urýchlenia procesov a taktiež preskúmať možnosti posilnenia personálneho zabezpečenia Fondu prostredníctvom európskych projektov. Fondu odporučil poskytnúť metodickú pomoc národnostným organizáciám v regiónoch pri zápise do evidencie menšinových kultúrnych organizácií.
 
Výbor sa na svojom včerajšom zasadnutí ostro ohradil proti posledným aktivitám poslanca NR SR Györgya Gyimesiho. Výbor poslancovi vytkol, že svojimi aktivitami znehodnocuje prácu volených zástupcov národnostných menšín. Členovia oboch komôr výboru jednohlasne prijali uznesenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlas s aktuálnou legislatívnou aktivitou a konaním a verejným vyjadrovaním poslanca Gyimesiho týkajúcich sa pripravovanej novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Poslanecký návrh považujú z vecného a obsahového hľadiska za zlé riešenie, a taktiež namietajú, že predloženie poslaneckého návrhu nekonzultoval so zástupcami národnostných menšín, členmi Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ako aj gestorom príslušného zákona. Výbor poveril predsedu výboru Lászlóa Bukovszkeho informovať príslušné výbory Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
 
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda výboru László Bukovszky poskytol informácie o pripravovanom menšinovom zákone. Počas letných mesiacov práca na zákone pokročila a očakáva, že paragrafové znenie zákona môže byť predložené na nasledujúcom zasadnutí výboru. Výbor uznesením zaviazal predsedu Bukovszkeho viesť rokovania so zástupcami národnostných menšín, ako aj s príslušnými rezortmi a na ďalšie zasadnutie výboru predložiť jeho paragrafové znenie. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny bude najbližšie zasadať v decembri tohto roka.
28850