Schéma štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Úradu vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky požiadal Európsku komisiu o posúdenie Schémy štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu kultúry národnostných menšín v septembri 2013  prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky a Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii.

Európska komisia vydala 5. decembra 2014 konečné rozhodnutie, ktorým oznámila, že posúdila predmetné opatrenie na podporu kultúry národnostných menšín v Slovenskej republike a rozhodla, že pomoc poskytovanú prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky možno považovať za zlučiteľnú na základe článku 107 ods. 3 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nevzniesla námietky voči oznámenému opatreniu.

Schéma štátnej pomoci je schválená pod číslom SA.37409 (2013/N) s trvaním do 31. decembra 2020. V prípade zmien príslušných pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci počas uvedeného obdobia bude potrebné tieto zmeny zapracovať aj do znenia schémy. V súlade s rozhodnutím Európskej komisie úrad vlády zverejňuje úplné znenie schémy na svojom webovom sídle a v Obchodnom vestníku.

Schválená schéma sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov na projekty v podprogramoch 1.1.1 a 1.1.2 dotačného programu Kultúra národnostných menšín – t.j. na konkrétne projekty podporujúce vydávanie  periodickej a neperiodickej tlače. V uvedených  programoch bude Úrad vlády Slovenskej republiky poskytovať štátnu pomoc podľa schválenej schémy. Na pomoc poskytnutú podľa schémy sa tak nebude vzťahovať limit   pre minimálnu pomoc podľa tzv. pravidla de minimis.
V ostatných podprogramoch programu Kultúra národnostných menšín bude úrad vlády naďalej poskytovať dotácie ako minimálnu pomoc podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Schválenie schémy štátnej pomoci je dôležitým krokom v ďalšom rozvoji dotačnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj v rozvoji kultúry trinástich národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike s cieľom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.
16756