Schválený nový akčný plán pre menšiny

Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR Správu o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025.

Na aktuálny stav ochrany práv národnostných menšín nadväzuje nový akčný plán na obdobie rokov 2021 – 2025. Jeho cieľom je nastaviť podmienky plnenia nových úloh vyplývajúcich z už stanovených priorít, rozpracovaných úloh alebo inovatívnych návrhov čo najširším participatívnym spôsobom. Vychádza zo skúseností predchádzajúceho plánu, pričom zohľadňuje záujmy a potreby národnostných menšín, ako aj priority stanovené v programových dokumentoch, plánoch vlády SR a príbuzných stratégiách. Akčný plán zároveň reaguje na napĺňanie menšinových práv v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.

Aktuálny strategický dokument stanovuje 6 operačných cieľov a v porovnaní s akčným plánom za predchádzajúce obdobie, ktorý obsahoval 28 aktivít, zahŕňa až 35 opatrení, a to z oblastí legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia ochrany práv národnostných menšín, zefektívnenia mechanizmov participácie národnostných menšín na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú, zabezpečenia dôslednej analýzy údajov o obyvateľoch z hľadiska ich národnostnej príslušnosti, zlepšenia podmienok používania menšinových jazykov, zlepšovania podmienok rozvoja kultúry a médií menšín a zlepšovania podmienok národnostného školstva. V porovnaní s predchádzajúcim akčným plánom zaväzuje k aktivitám tiež vyšší počet gestorov a spolupracujúcich subjektov, medzi ktorých tentokrát patria takmer všetky ministerstvá.

„Som rád, že máme možnosť pokračovať v systematickej práci s reálnymi cieľmi začatej v roku 2016. Dúfam, že nové ciele prinesú očakávaný efekt tak pre národnostné menšiny, ako aj pre orgány verejnej správy” vyzdvihol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.
 
Predmetný materiál nájdete na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26299/1
28790