Sčítanie obyvateľstva 2021-Prestaňme strašiť našich občanov!

V uplynulých týždňoch a dňoch sa šírila rozsiahla polemika a dovolím si tvrdiť, že aj vedomá dezinformačná kampaň o tom, že počas sčítania sa zavádza status tzv. dvojitej národnosti. Ostro odsudzujem tieto nesprávne informácie, ktoré viedli k tomu, že zo samotného sčítania urobili niektorí čisto menšinovú tému.

Na zistenie etnicity obyvateľov budú k dispozícii dve hlavné otázky a jedna podotázka. Otázka na zistenie národnosti bude znieť: Aká je Vaša národnosť? Na túto si občan bude môcť vybrať jednu z dvadsiatich možností a v prípade ak je inej národnosti zapísať inú – zvolenú národnosť. Na túto otázku bude nadväzovať podotázka v znení: Hlásite sa aj k inej národnosti? V prípade ak má občan pocit, že má vzťah/väzbu aj k inej, ako pôvodne vyznačenej národnosti, bude mať možnosť zaznačiť túto národnosť. Na rozdiel od predchádzajúceho sčítania, sa na materinský jazyk bude vzťahovať len jedna otázka.

K zavedeniu podotázky k hlavnej otázke „Aká je vaša národnosť“ pristúpil štatistický úrad po dlhej a odbornej diskusii, ktorá prebehla ešte pred zostavením formulára za účasti delegovaných odborníkov zo strany národnostných menšín. Vychádzali sme z medzinárodných odporúčaní Rady Európy, ako aj zo skutočnosti, že celkový počet príslušníkov národnostných menšín dlhodobo vykazuje klesajúcu tendenciu. Cieľom je dostať detailnejšie informácie o identite obyvateľstva a nájsť spôsob, ako by sme vedeli týchto ľudí etablovať do menšinového života.

Spomínaná podotázka na ďalšiu národnosť nie je o tom, aby sme spochybňovali identitu ľudí, alebo im vnútili priznať si dve národnosti. Na priznanie národnosti je jediná otázka, a to otázka č. 11. Cieľom zakomponovania podotázky bolo, aby sme dali možnosť vyjadriť svoj vzťah k menšinovej identite aj tým osobám, ktoré napr. nežijú v kompaktnom menšinovom prostredí, ktoré zasiahla asimilácia, alebo žijú v národnostne zmiešanej rodine. Som presvedčený, že takto získané čísla budú nápomocné tomu, aby sme na všetkých úrovniach vedeli nastaviť také stratégie, ktoré by boli účinné na skutočné zachovanie a rozvoj identity našich menšín. A v neposlednom rade, aby mali dosah aj na tých, ktorí si vyjadrujú svoj vzťah aj k druhej identite.  

Národnostné dáta sa budú odvíjať od výsledkov odpovedí na hlavnú otázku „Aká je vaša národnosť“, kde sa uvádza len jedna možnosť. Vyhodnotenie podotázky „Hlásite sa k ďalšej národnosti“, bude štatistický úrad vyhodnocovať len po získaní relevantných údajov. Ale nazdávame sa, že každý, kto má vzťah k nejakej národnosti, by mal mať možnosť uplatniť si svoje menšinové práva.

Prestaňme strašiť našich občanov!​

28254