Školenia v štátnej správe priniesli prvé skúsenosti

Z iniciatívy splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa pred letnými prázdninami uskutočnilo prvé kolo kompetenčného vzdelávania v maďarskom jazyku pre zamestnancov okresných úradov Šaľa, Galanta, Senec, Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda. Ďalšie školenia pre zamestnancov okresných úradov Rožňava a Rimavská Sobota a pre zamestnancov vysunutých pracovísk okresného úradu Košice – okolie (Moldava nad Bodvou), Trebišov (Kráľovský Chlmec) a Michalovce (Veľké Kapušany) sa začnú začiatkom októbra. V nadväznosti na to sa uskutoční vzdelávací proces v rusínskom jazyku, a to pre zamestnancov okresného úradu v Medzilaborciach.

Kompetenčné vzdelávanie, na ktorom sa zatiaľ zúčastnilo niekoľko desiatok pracovníkov okresných úradov, prinieslo prvé skúsenosti. Pri tejto príležitosti sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov Ministerstva vnútra SR, Inštitútu pre verejnú správu, lektorov z Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj prednostov jednotlivých okresných úradov. Cieľom rokovania bolo zhodnotenie doterajšieho priebehu vzdelávacieho procesu a hľadanie ďalších postupov. 
Zástupcovia Inštitútu pre verejnú správu vyzdvihli výbornú spoluprácu s fakultou. Taktiež ocenili vysokú odbornosť lektorov a ich profesionálny prístup. Z prvých skúseností vyplynulo, že zamestnanci okresných úradov v prvom rade pri ústnom styku potrebujú používať maďarský jazyk. Ich najčastejším problémom je pritom z jazykového hľadiska používanie odbornej terminológie. Zo strany fakulty stredoeurópskych štúdií odzneli požiadavky na špecifikáciu pomoci, a to vytvorenie presne určenej menšinovej terminológie pre okresné úrady, ktorá by mohla byť uverejnená na webovom sídle splnomocnenca. Účastníci sa zhodli na tom, že napriek mnohým pozitívnym skúsenostiam pri realizácii kompetenčného vzdelávania je jednou z najväčších prekážok nedostatočný objem vyčlenených financií. Ďalej zaznela aj požiadavka vytvorenia ustáleného mechanizmu, aby sa z jazykového kompetenčného vzdelávania nestala len jednorazová záležitosť.

„Som nesmierne rád, že už máme za sebou prvé školenia a prostredníctvom nich sme získali cenné, pozitívne  informácie. Čaká nás historicky prvý vzdelávací proces aj pre rusínsky jazyk. Verím, že získané poznatky a skúsenosti budú dobrým odrazovým mostíkom pre ďalšie pokračovanie tohto procesu aj v rámci iných rezortov a pri vypracovaní metodiky na vzdelávanie v zmysle uznesenia vlády SR z januára tohto roka,“ uviedol Bukovszky.
 

26987