Slov-lex zverejnil päť ďalších prekladov zákonov v maďarčine

Proces prekladu najdôležitejších zákonov do jazykov národnostných menšín pokračuje. Po minuloročnom zverejnení prvého balíka právnych noriem teraz na právnom a informačnom portáli Slov-lex pribudli ďalšie zákony v maďarskom jazyku, a to: zákon o matrikách, zákon o mene a priezvisku, zákon o petičnom práve, zákon o verejných kultúrnych podujatiach a zákon o zhromažďovacom práve. Spomínané zákony úzko súvisia so základnými ľudskými právami a uplatňovaním menšinových práv, z tohto dôvodu splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta ich zverejnenie.

„Niektoré z týchto zákonov boli schválené bezprostredne po podpise memoranda s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom a sú základnými právnymi normami, ktoré garantujú aj práva menšín, zatiaľ však chýbal ich jednotný preklad v maďarskom jazyku. Som nesmierne rád, že ich preklad bol zrealizovaný,“ zdôraznil László Bukovszky.

Na prekladoch pracovali členovia jazykovej poradnej skupiny za maďarský jazyk v zložení  PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.- výskumná pracovníčka, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony – právnik, Mgr. Lívia Solymos – úradná prekladateľka, Mgr. Eva Méry – úradná prekladateľka a Mgr. Csaba Cúth – právnik.   

26673